Dark And Clear Resource Pack (1.18.2) จะทำการเปลี่ยนรีซอสแพคของเกมส์มายคราฟ ให้เกมส์มายคราฟ Gui ของเกมส์แตกต่างไปจากเดิม เช่น มันจะบางขึ้นและมืดขึ้นกว่าเดิม ทำรีซอสแพคต่างจากอันอื่นๆ 

สิ่งที่เปลี่ยนไป:

  • Gui ของเกมส์แตกต่างไปจากเดิม

ความต้องการของระบบ

Optifine HD

Dark And Clear Resource Pack (1.18.2) Download Links:

For Minecraft 1.18.2

Download from Server 1

Download from Server 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here