OptiForge Mod 1.16.5/1.15.2 (Make OptiFine Compatible with Forge)

1060
0

OptiForge Mod 1.16.5/1.15.2 (Make OptiFine Compatible with Forge) มอดที่จะพิ่มOptifine ช่วยปรับประสิทธิภาพของเกม และการเล่นต่างๆ ทำให้สะดวกขึ้นในการใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ

OptiForge Mod 1.16.5/1.15.2 Download Links:

For Minecraft 1.14.4

Download from Server 1

 Download from Server 2

MixinBootstrapDownload from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.15.2

Download from Server 1

Download from Server 2

MixinBootstrapDownload from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.1

Download from Server 1

 Download from Server 2

MixinBootstrapDownload from Server 1 – Download from Server 2

For Minecraft 1.16.2

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.16.3

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.16.4

Download from Server 1

 Download from Server 2

For Minecraft 1.16.5

Download from Server 1

 Download from Server 2