Aesthetics Mod 1.16.1 / 1.15.2 เพิ่มบล็อคตกแต่งใหม่ให้กับ Minecraft และขยายโดยการติดตั้ง SimpleOres, Fusion หรือ Netherrocks บล็อกประกอบด้วยอิฐโลหะและบันไดอิฐ

Aesthetics Mod 1.12.2/1.11.2 Download Links:

For Minecraft 1.7.10

For Minecraft 1.10.2

For Minecraft 1.11.2

For Minecraft 1.12.2

For Minecraft 1.15.2

For Minecraft 1.16.1